#۵۵ (مریم مدارسی (فارسی

#۵۵ (مریم مدارسی (فارسی

یک مدیر فروش از سیر پیشرفت خود در جامعەی سوئد می‌گوید. او تعریف می‌کند کە چگونە بە همراە شوهر و کودک سە ماهەاش توانستند بە یک کشور جدید با هوایی سرد و بە دور از خانوادە، در شهر کوچک مالونگ، عادت کنند. او همچنین از اهمیت همنشینی و جمع شدن بە دور سفرەی غذا می‌گوید. شاید اولین دورەهای آموزشی پختن غذای ایرانی کە او برای سوئدی ‌ها ترتیب داد باعث شد کە او بلوگ دوست داشتنی و بسیار پرطرفدارش و نیز صفحەی اینستاگرامش را کە اکنون بیشتر از ٨٥ هزار دنبال‌کنندە دارد راە بیاندازد.

2019-05-20T21:53:47+02:00 maj 21st, 2019|